Školní družina

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Úplata za školní družinu        http://bezvaskola.websnadno.cz/uplata_sd.docx

Celoroční plán ŠD

Vnitřní řád ŠD

Pravidla chování:

 • Všichni jsme kamarádi

 • Respektujeme se navzájem

 • Pomáháme si

 • Chováme se tak, abychom sobě ani kamarádům neublížili

 • Hluk škodí nám všem

 • Po škole se pohybujeme pomalu, obezřetně

 • Jsme pořádní - vždy po sobě uklidíme, v šatně srovnáme přezůvky, oblečení

 

Provoz školní družiny:
Po - Pá  od 6.30 do 16.00 hodin

 1. Činnost školní družiny je členěna na tématické celky podle ročních období.

 2. Každý den zařazujeme odpočinkové a zájmové bloky.

 3. Zájmové činnosti školní družiny jsou členěny na:  sportovní, přírodovědné a estetické. Děti mohou využívat počítače a hry.

 

Odpočinková činnost (od 12.55 - 13.15 )

 • odstraňování únavy žáků z vyučování

 • řešení odpočinku dle individuálních potřeb, vytváření celkové pohody dětí

 • klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění

 • stolní hry, hádanky, křížovky

 • konstruktivní hry, pexeso, kvarteta 

Zájmové činnosti (13.15 – 16.00)

          1. sportovní

 • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutí k počasí a zdravotnímu stavu

 • kolektivní hry, turistika

 • průpravná cvičení

 • soutěživé hry, pohybové hry, zdokonalování sportovní zdatnosti

 • upevňování morálních vlastností, bezpečnosti a hygieny při sport. aktivitách, potlačování nesportovního chování, vytváření kladných citových vztahů

 • upevňování dopravních pravidel

 1. přírodovědná

 • rozvoj zájmu o přírodu

 • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě

 • ekologická problematika a ochrana životního prostředí

 • pozorování přírody a jejích proměn

 1. estetická

 • probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech

 • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností, práce s přírodninami, korálky, kůží, textilem, papírem

 • využívání poznatků získaných ve škole

 • vedení k samostatné tvořivé práci

 • rozvoj řeči a komunikace

 • ohleduplné chování, tolerance odlišností

 • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce

 

 

TOPlist